Erfenis

De kosten van grafonderhoud

Als een nakomeling op grond van een testament van de verdeling erfenis is uitgesloten, dat wil zeggen onterfd, heeft hij het recht om zijn verplichte deel van de erfgenaam op te eisen. Het verplichte deel omvat de helft van het fictieve wettelijke deel van de erfenis. Het bedrag is gebaseerd op de netto boedel, d.w.z. het vermogen van de overledene minus de boedelschulden.

Kosten voor grafonderhoud zijn geen begrafeniskosten.

Het staat buiten kijf dat de begrafeniskosten tot de schulden van de nalatenschap behoren. Volgens het Burgerlijk Wetboek is het de verantwoordelijkheid van de erfgenaam om de kosten van de begrafenis te dragen. Dit omvat alleen de directe kosten van de begrafenis, dus de begrafenishandeling zelf inclusief de uitvaartdienst etc. en de voorbereiding van het graf. De kosten van onderhoud en verzorging van het graf zijn echter niet meer inbegrepen. In sommige gevallen werd door de rechtbanken aangevoerd dat de mogelijkheid om dergelijke ernstige onderhoudskosten af ​​te trekken van de erfbelasting tot de conclusie leidde dat ze als begrafeniskosten zouden worden erkend. Het verzorgen van het graf kan een morele plicht zijn. Maar het ontbreekt aan een wettelijke verplichting.

Ook is de voorwaarde in het testament alleen niet voldoende.

Dit verandert niets als in het testament is bepaald dat het grafonderhoud moet worden aangevochten uit de boedel. Een dergelijke testamentaire vaststelling door de erflater met betrekking tot de aard en omvang van het na zijn overlijden te verrichten grafonderhoud moet worden opgevat als een voorwaarde of – afhankelijk van de uitvoering – als een legaat. Beide rechtvaardigen in beginsel geen verlaging van het verplichte deel. De juridische opinie is unaniem dat voorwaarden en legaten een vervolg zijn op het recht op een verplichte portie. Dit betekent dat betalingsverplichtingen die hieruit voortvloeien niet in aftrek kunnen worden gebracht bij het bepalen van de nettokorting.

Tip

Dit is anders als de erflater zelf al tijdens zijn leven een grafonderhoudscontract heeft afgesloten. Dan gaat de erfgenaam een ​​bestaande verplichting aan, zodat we spreken van een in acht te nemen erfrecht. Dus als u waarde hecht aan verstandig grafonderhoud en graag rekening wilt houden met de erfrechtkosten, dan is dit de te volgen weg.